Работно време: 24/7
свържете се с нас - 0883463688

Общи условия

Молим, внимателно прочетете Общите условия по-долу, преди да използвате този уеб сайт.

 

С разглеждането на страниците, натискането на обектите или връзките, разположени на страниците на този уеб сайт, Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате тези Общи условия.

Ако не сте съгласни с тези Общи условия, молим да не продължавате с употребата на Naemisi.bg

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма „Д Крю“ ООД предоставя Услуги на потребителите  посредством онлайн магазин Naemisi.bg

 

Тези условия обвързват всички потребители.

 

          Уебсайтът на Naemisi.bg е електронен магазин, собственост на фирма „Д Крю” ООД. Доставчикът има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.

 

За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в тях, имат следното значение:

 

„Доставчик” е „Д Крю“ ООД, собственик на уебсайта Naemisi.bg, който служи за виртуална платформа за отдаване на стоки на Търговци под наем. Доставчикът има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.                                                    

„Потребител” e всяко   дееспособно физическо лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

„Търговец“ е всяко лице – физическо или юридическо, което отдава свои собствени артикули под наем на платформата Naemisi.bg.

„Електронен магазин” е интернет сайтът Naemisi.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки под наем от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

„IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

„Потребителски профил” е част в сайта, която съдържа информация за Потребителя. Тези данни са предоставени от Потребителя при регистрацията му и съхранявана от Naemisi.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. В своя профил Потребителят може да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информация за всички свои поръчки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия,  да променя паролата си за достъп и др.

„Парола” е избрана от Потребителя комбинация от символи (букви и/или цифри), която заедно с актуален адрес на електронна поща на Потребителя индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в nowasteparty.com стоки.

„Поръчка” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за наемане на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се получава на място във физическия магазин на Търговеца или се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес.

Наемна цена” е крайната цена за наем на бройка или за определено количество стока или услуга за определеният в обявлението период, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

„Куриер” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„Допълнителни условия на Търговеца“ са условия, които търговеца може да предяви към крайния потребител преди да отдаде под наем своя предлаган артикул. Същите могат да бъдат свързани и с предоставяне на лични данни. Naemisi.bg няма отношение към тези изисквания, но ще уведомява потребителите, че следва да очакват допълнително договаряне със съответния търговец.

„Депозит“ е парична сума, която Крайният потребител ще внася като гаранция за изпълнение на някакви задължения или като залог срещу нает за временно ползване предмет.

Можете да се свържете с Naemisi.bg по имейл на office@Naemisi.bg с въпроси относно тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 

Услугите не са предназначени за лица под 18 години.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН НА „Д Крю” ООД

Предмет   и данни за доставчика                                                                                                                                          

1.1.Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Д Крю” ООД с ЕИК 205529963 и със седалище и адрес на управление: гр. София,ул. „Кирил Пейчинович“ 3, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на електронния магазин на Naemisi.bg.

1.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: Д Крю” ООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кирил  Пейчинович“ 3

3. Данни за кореспонденция:

  • Телефон: 0883 46 36 88
  • Имейл: office@naemisi.bg
  1. Вписване в публични регистри: Търговски регистър:ЕИК 205529963

5.       Органите, осъществяващи контрол върху дейността на онлайн магазин Naemisi.bg са:             (1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 

ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ

Naemisi.bg е платформа позволяваща на Търговците регистрирани в същата, за да предоставят техни собствени стоки на крайни потребители. Доставчикът не носи отговорност за качеството на предлаганите продукти.

Naemisi.bg не действа в качеството на агент на нито един регистриран потребител. Когато Търговецът и крайният потребител уреждат определен артикул да бъдат отдадени под наем, те сключват договор директно помежду си. Naemisi.bg не е и не става страна или друг участник в договорни отношения между същите. Naemisi.bg е единствено платформата, на която се представят продуктите.

Доставчикът управлява плащането на наемната цена от Крайния потребител до Търговеца. Същия удържа своята комисионна, както е уговорена с Търговеца при превода на получената от Крайния потребител наемна сума до Търговеца. Комисионната се дължи на Доставчика дори и в случай на отказ от наема е направен в рамките на уговорени между Търговеца и Крайния потребител срокове. Всички плащания се осъществяват чрез „Ипей“ АД.

Доставчикът не участва в уреждането на плащането на Депозита.

Naemisi.bg не отговаря за доставката и/или инсталацията на поръчаните артикули и не застрахова или отговаря за вида им. Naemisi.bg не поема отговорност за неслучили се доставки или проблеми с организацията на същите.

Въпреки усилията на Naemisi.bg да гарантира достоверността на публикуваните данни, не във всички случаи това е възможно. Naemisi.bg не поема отговорност в случай, че обявите публикувани на сайта се различават от действителния продукт, и не е посредник при взаимоотношенията между Търговците и Крайните продукти. Очакваме, че ще проявите необходимото внимание при използването на публикуваната информация.

 

Naemisi.bg не поема отговорност за психически, физически или материални щети, възникнали в резултат на употребата или наема на артикул публикуван в сайта.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 

1. Сайтът и Електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация.

 

2. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят  предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. Naemisi.bg може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Сайта при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на промяна в някои от данните по регистрационната форма, Потребителят се задължава в срок до 3 /три/ дни от промяната да актуализира съответните данни в Потребителския профил. Доставчикът не носи каквато и да било отговорност, ако Потребителят не изпълни задължението си по предходното изречение.          

 

3. В случай че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да:

- изиска от Потребителя да предостави вярна, точна, актуална, съответно пълна информация или         

- закрие и/или изтрие съответната информация и/или да откаже на Потребителя по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги и/или да заличи изцяло регистрацията на Потребителя и/или да прекрати договора с него без да дължи предизвестие.

 

Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, Заявка и/или Услуга, извършена във връзка с получената от Потребителя информация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени Поръчки или други неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.      

 

4. При регистрацията си в Сайта Потребителят посочва е-mail и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.

 

5. След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация на Сайта.       

 

6. Потребителският  профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки и Заявки, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и др. подобни.          

 

7. Потребителят отново изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. С отбелязване с отметка в полето "Приемам Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на изявлението по предходния член от Доставчика, електронното изявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

8. Потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя.

Naemisi.bg не одобрява никой Потребител. Въпреки че тези ОБЩИ УСЛОВИЯ изискват от Потребителите да предоставят точна информация, Naemisi.bg може, но няма задължение да проверява или да се опитва да потвърди каквато и да е информация, предоставена от Потребителите или предполагаема самоличност на Потребителя. Вие носите пълна отговорност за определянето на самоличността и годността на други Потребители, с които контактувате чрез Услугите. Всички препратки към потребител, който е "проверен" или "свързан" (или подобен език) само показват, че Потребителят е завършил подходящ процес на проверка или идентификация и не представлява нищо друго. Всяко такова описание не е одобрение, сертифициране или гаранция от Naemisi.bg за всеки Потребител, включително за самоличността на Потребителя и дали Потребителят е надежден, безопасен или подходящ. Naemisi.bg не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от вашите взаимодействия с други потребители. Naemisi.bg, не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от вашите взаимодействия с други потребители, включително всяко наемане и заемане. Naemisi.bg не поема никаква отговорност за потвърждаването на самоличността на регистрирания потребител. С настоящото упълномощавате Naemisi.bg да изисква, получава, използва и съхранява такава информация.

 

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За да работи и предоставя услугите достъпни, Naemisi.bg събира, използва и разкрива определена лична информация за Вас. Naemisi.bg събира, използва, разкрива и защитава тази информация, както е описана в Политиката за поверителност на Naemisi.bg. Поверителността ви е важна за нас!

 

Вие се съгласявате и упълномощавате Naemisi.bg да използва Вашите лични данни, като Вашето пълно име и адрес, за извършване на проверките, описани по-горе.

 

За да използвате определени функции на Услугите, трябва да станете регистриран потребител, като настроите акаунт в Naemisi.bg („Регистриран потребителски акаунт“) чрез Услугите и като създадете потребителско име и парола, предоставяйки ни вашия имейл адрес и създаване на парола или чрез акаунти на услуги за социални мрежи на трети страни („SNS“), като Facebook. Такива методи за вход се посочват в тези Условия за ползване като „Методи за вход“.

 

Като част от настройката на регистрираните потребителски акаунти ще бъдете помолени да предоставите определена информация, като: име, телефонен номер, адрес, електронна поща, пощенски код и информация за плащане и плащане (напр. Информация за кредитна карта; банка Информация за профила).

 

Naemisi.bg си запазва правото да отхвърли всяка регистрация по свое усмотрение. Ако смятате, че друг Потребител действа или е действал неправилно, включително, но не само, всеки, който (i) е нарушил или заплашва да наруши Политиката за приемливо използване и поведение; (ii) участва в обидно, насилствено или сексуално неподходящо поведение, (iii) подозирате, че е откраднал от вас, или (iv) участва в друго смущаващо поведение, след което трябва незабавно да докладвате такова лице на съответните органи и след това на Naemisi.bg. Ние ще предоставим всичката налична информация по случея на полицейските органи при официално поискване; Вашето уведомление не задължава Naemisi.bg да предприеме действия извън предвидените в закона (ако има такива) и не създава каквато и да е била отговорност към Вас.

 

Вие се съгласявате, че носите пълна отговорност за спазването на всички закони, правила и разпоредби, включително всички данъчни задължения, които могат да се прилагат при използването на Услугите, включително вашите обяви.

 

УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ

Крайният потребител

Носи отговорност да се запознае с на пълния списък с условия преди да се ангажира с наем на артикул;

 

Съгласява се да те сключи правно обвързващ договор с определени условия между себе си и Търговеца, когато краен потребителят се ангажира да заеме вещта;

 

Съгласява се, че Naemisi.bg не е страна по договора между Търговеца и крайния потребител;

 

Се ​​отнася с всички наеми стоки с най-високия стандарт на грижа на добър стопанин;

 

Отговаря за връщането на такива вещи в състоянието, в което са им били предоставени - изключени са нормалното износване, до края на периода на заемане;

 

Съгласва се да използва наетите артикули само за лична и нетърговска употреба;

 

Съгласява се, че артикулите взети под наем при никакви обстоятелства не могат да се преотдават под наем, да се продават, да се предоставят, прехвърлят или разпространяват на други лица.

 

Отговаря за собствените си действия и бездействия и е отговорнен за действията и бездействията на всички физически лица, които им позволяват да използват някой от предметите, докато са в тяхно притежание; и

 

Отговаря за всяка загуба, унищожаване или повреждане на всички позиции, които те заемат, поради кражба, изчезване, пожар или друга причина, различна от нормалното износване.

 

Търговците

Търговецът се съгласява да сключи правно обвързващ договор с Крайният потребител за заемане на вещ под наем, с който Краен потребителят се ангажира да заеме вещта;

Naemisi.bg не е страна по договора между Заемател и заемодател;

Търговецът получава достъп до личната информация на Крайните потребители след приключване на споразумение за заемане на изброени вещи и като такива на Търговците е строго забранено да използват тази лична информация за друго, освен за отпускане на техните артикули под наем;

Търговецът не може, при никакви обстоятелства, да заема или да предоставя под наем, нито една от своите артикули на друго лице, докато краен потребител е взел под наем същия предмет;

 

Търговецът се съгласа, че след каквото и да е заемане на даден артикул, артикулът може да не е в същото състояние, в което е бил, когато е бил предаден на крайният потребителя

 

Naemisi.bg препоръчва на Търговците да застраховат своите вещи.

 

Когато резервацията бъде потвърдена или анулирана, Naemisi.bg ще изпрати известие чрез имейл до съответните потребители. Потребителите имат ангажимента да предприемат действията свързани с наемането на продукта описани в опоменатия имейл.

 

Търговецът и крайният потребител могат да изберат да сключат допълнителен договор уговарящ окончателните подробности за наема. Същите могат да обхващат включително период на заемане, логистика на доставка и логистика на връщане.

 

Naemisi.bg действа само като пасивен посредник между Търговеца и Крайния потребител.

Naemisi.bg не действа като застраховател или възложител.

 

Никаква обява, наем или друг вид отдаване не трябва да нарушава друго споразумение(я), което Краеният потребител или Търговеца е сключил с трети страни.

 

Крайният потребител е отговорен за повредени извън разумното износване или загубени или откраднати вещи. В случай на кражба или погубване на вещта, Крайният потребител дължи на Търговеца сумата за закупуване на нова вещ или обещетение уговорено в отделен договор между двете страни. Naemisi.bg не участва във взаимоотношенията между двете страни, но може да осигури информация за наемната поръчка на артикула при поискване.

 

Търговците и Крайните потребители се съгласяват да съдействат добросъвестно на Naemisi.bg и да предоставят информация на Naemisi.bg и да предприемат действия във връзка с всякакви оплаквания или претенции, отправени от крайните потребители  във връзка с артикули отдавани под наем на Платформата, или по отношение на всяко разследване, предприето от Naemisi.bg или представител на Naemisi.bg относно използването или злоупотребата с Услугите.

 

Спорове между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Вие се съгласявате, че всякакви искове предявявани за защита или отговорност, за действия или бездействия на Търговци или Крайни потребители или други трети страни, ще бъде ограничено до иск срещу конкретния Потребител (и) или други трети страни който ви е причинил вреда и вие се съгласявате да не се опитвате да налагате отговорност или да търсите каквото и да било правно средство за защита по отношение на такива действия или пропуски. Naemisi.bg Ви насърчава да общувате директно с други потребители по отношение на всички наеми, продажби или обяви, според случая. Това ограничение не се прилага за искове от Търговец срещу Naemisi.bg по отношение на плащанията, получени от Краен потребител до Naemisi.bg от името на Търговец.

ПЛАЩАНИЯ И ТАКСИ

Краен потребителите се задължава да плати наемната цена, така както е обявена на Платформата  за избрания артикул („такси за поемане на вещ“). Обявената цена е крайна и включва ДДС.

 

Краен потребителят се съгласява, че отговаря и за таксите за обслужване на Naemisi.bg, както е посочено по-долу. Същите са изчислени по процента на заемане за целия период на наем.

 

В случай, че Крайният потребител върне на Търговеца наетият артикул преди края на периода на наемане, комисионната на Naemisi.bg се дължи и няма да бъде възстановена на страните по наемното отношение.

 

ТАКСИ на Naemisi.bg

За Услугите си като улесняване на транзакции между Търговците и крайни потребители и поддръжка на страница с наемни акртикули Naemisi.bg начислява комисионна в размер на 3% от наемната цена.

Naemisi.bg си запазва правото да променя таксите за обслужване по всяко време и ще предостави на регистрираните потребители разумно известие за всякакви промени в таксите, преди да влязат в сила.

 

Такси за услуги не се възстановяват.

 

По отношение на Търговците, Naemisi.bg удържа таксите за обслужване преди да преведе наемната цена на Тъговеца.

 

Всички плащания се обработват от „ИзиПей“ АД, процесор на плащания на трети страни на Naemisi.bg.

Подробно условия за услугата на „ИзиПей“ АД, достъпно на https://www.epay.bg/v3main/img/contract_epay_easypay.pdf, а не на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Naemisi.bg не носи отговорност, произтичаща от използването на ИзиПей. Вие потвърждавате и се съгласявате, че „ИзиПей“ АД може да приложи такса за обработка на плащането, която може да се променя без предупреждение от време на време при спазване на условията, определени от „ИзиПей“ АД.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ; ОБРАТНА ВРЪЗКА;

Ако изпращате идеи, предложения, коментари или отзиви на Naemisi.bg относно Услугите (или който и да е друг продукт или услуга, предлагани от Naemisi.bg) (съвместно, "Обратна връзка"), по какъвто и да е начин, тогава се съгласявате, че Naemisi.bg може да използва Обратната връзка свободно и за всякакви цели.

 

Вие заявявате, гарантирате и подписвате на Naemisi.bg, че вашето потребителско съдържание и обратна връзка няма да нарушават Политиката за приемливо използване и поведение.

 

Naemisi.bg може да преглежда, наблюдава и / или премахва всякаква обратна връзка и / или потребителско съдържание по собствено усмотрение и по всяко време и по каквато и да е причина, без да Ви уведомява, включително за да се съобрази с правния процес или да отговори на всяка претенция, която всеки Потребител Съдържанието нарушава правата на трети страни.

  

ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Naemisi.bg: (i) съхранява Потребителското съдържание по посока, заявка и с разрешението на своите Потребители; (ii) действа само като пасивен канал и / или хост за качване, съхранение и разпространение на такова Потребителско съдържание;

Naemisi.bg не подкрепя, поддържа, не представя или гарантира пълнотата, истинността, точността или надеждността на всяка обява. Разбирате, че използвайки Услугите, можете да бъдете изложени на Съдържание, което може да бъде обидно, вредно, неточно или по друг начин неподходящо, или в някои случаи, които са били подписани неправилно или са измамни по друг начин.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

НаемиСи не носи отговорност за: (i) Специални, примерни, наказателни, косвени, случайни или последващи вреди; (ii) загубени спестявания, печалба, данни, употреба или репутация (независимо дали са директни, косвени, последващи, специални, наказателни или други); (iii) отговорност за продукта; iv) прекъсване на бизнеса; v) разходи за закупуване на заместващи продукти или услуги; (vi) телесна повреда или смърт; или (vii) лични или имуществени вреди, произтичащи от или по някакъв начин свързани с настоящото споразумение.

 

СОБСТВЕНОСТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Naemisi.bg си запазва всички права, право на собственост (включително всички права на интелектуална собственост) в и върху Услугите, включително всяко съдържание на Naemisi.bg.

Вие не получавате и няма да придобивате права или лицензи в никакви авторски права, търговски марки, патенти или друга интелектуална собственост върху или в Услугите или съдържанието на Naemisi.bg.

 

Услугите и съдържанието на Naemisi.bg са: (i) защитени с авторско право, както поотделно, така и като колективно произведение или компилация, както и от законите за търговските марки, патентното право и всички други приложими закони; и (ii) не Ваша собственост, а собственост на съответните им собственици, независимо дали НаемиСи или по друг начин.

 

Naemisi.bg или собствениците на всякакви други права на интелектуална собственост могат да приложат своите права на интелектуална собственост в максимална степен, разрешена от закона, включително и срещу Вас в случай на нарушение.

 

ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ И УСЛУГИ; БЕНЕФИЦИИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Naemisi.bg не носи отговорност за информация на уебсайт или услуга на трета страна, която е посочена или достъпна или свързана чрез хипервръзка към Услугите.

 

Такива уебсайтове или услуги на трети страни могат да бъдат обект на техните собствени условия за ползване и политики за поверителност. Naemisi.bg не носи отговорност или отговорност за наличността или точността на такива уебсайтове или услуги на трети страни, нито за съдържанието, продуктите или услугите, предлагани от такива уебсайтове или услуги на трети страни.

 

Хипервръзките не представляват одобрение от трети страни, на спонсорство или одобрение от или сдружение с Naemisi.bg.

 

Обработката на плащанията се управлява единствено от потребителското споразумение на ИзиПей


ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

НаемиСи може да измени настоящите Условия за ползване или всяка от тях, с незабавно действие по всяко време и без предизвестие. Използването на Услугите след всяко подобно изменение ще представлява Вашето съгласие с условията на тези Условия за ползване, които са в сила към момента на такова използване.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Всички въпроси, свързани с тези Общи условия за управление, ще се уреждат от уставите и законите на Република България.


ФОРСМАЖОР

НаемиСи няма да носи отговорност по силата на тези ОУ поради неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията на НаемиСи по настоящото споразумение поради някаква причина извън разумния контрол на НаемиСи, като стачки, бунтове, въстания, тероризъм, пожари, природни бедствия, действия на Бог, война , правителствени действия.

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Заглавията се въвеждат само за удобство за справка и няма да засегнат съставянето или тълкуването на споразумението. Когато тук се използва думата „включително“ или „включва“, това означава „включително без ограничение“ или „включва без ограничение“. Езикът, използван в тези ОУ, е езикът, избран от страните за изразяване на взаимното им намерение и няма да се прилага правило за строга конструкция спрямо никоя страна.


ЕЗИК НА ТОЗИ ДОГОВОР

Изричното желание на страните е, че тези ОУ и всички свързани с тях документи се съставят на български език.